Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Aktivnosti

Za realizaciju posebnog cilja 1.- formirana jedinstvena baza podataka o socijalnim radnicima u Republici Srbiji predviđene su sledeće aktivnosti:

 • kreirati formu i sadržaj pisma o namerama i pristupnice Asocijacije
 • uputiti pisma i pristupnice svim socijalnim radnicima na teritoriji RS
 • ormirati bazu o članstvu nakon dobijanja povratnih informacija, odnosno pristupnica
  ROK: prvi kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO

Za realizaciju posebnog cilja 2.- uspostavljena unutrašnja organizacija u skladu sa teritorijalnim principom predviđene su sledeće aktivnosti:

 • Formirati organizacione jedinice prema teritorijalnoj podeli po modelu okruga radi ostvarivanja pristupačnosti i uspostavljanja linija dobre komuniciranja između članstva, organa Asocijacije i drugih relevantnih subjekata.
 • odrediti odgovorne osobe za svaki formirani odbor po teritorijalnom principu koji će zastupati interese svog odbora kao ravnopravan član stručnog odbora
  ROK: drugi kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO

Za relizaciju posebnog cilja 3.- uspostavljena unutrašnja organizacija u skladu sa oblastima rada socijalnih radnika predviđene su sledeće aktivnosti:

 • Formirati stručna tela u odnosu na pojedinačne oblasti rada socijalnih radnika koja će činiti socijalni radnici sa unapređenim i ekspertskim znanjima iz konkretne oblasti (nap. oblast starateljstva, nasilja u porodici, supervizije i sl.)
 • uspostaviti i urediti način komunikacije između stručnih tela i članstv
  ROK: drugi i treći kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO

Za realizaciju posebnog cilja 4.- uspostavljena saradnja sa istim ili sličnim strukovnim organizacijama sa prostora Balkana predviđene su sledeće aktivnosti:

 • uspostaviti kontakte sa istim ili sličnim udruženjima na prostoru eh Jugoslavije i drugih balkanskih zemalja
  pronaći i usgladiti zajedničke interese u afiramciji profesije i rešavanju tekućih zajedničkih problema za profesiju
 • definisati moguće zajedničke aktivnosti u formi seminara, okruglih stolova, fokus grupa i sl.
  ROK: drugi i treći kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO

Za realizaciju posebnog cilja 5.- ostvarena vidljivost delovanja Asocijacije kao pozitivna promena u odnosu na položaj socijalnih radnika od strane članstva i relevantnih faktora iz sistema socijalne zaštite i drugih sistema predviđene su sledeće aktivnosti:

 • kreirati i ažurirati sajt sa svim potrebnim informacijama o Asocijaciji, delokrugu rada, trenutnim aktivnostima, aktivnostima koje su bitne za profesiju bez obzira ko ih realizuje, novine u sistemu socijalne zaštite,
 • pronaći i usgladiti zajedničke interese u afiramciji profesije i rešavanju tekućih zajedničkih problema za profesiju
  uspostaviti linije komunikacije koje članovima daju mogućnost dobijanja odgovora na pitenja koja su za njih i profesiju bitna.
  ROK: prvi,drugi i treći kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO

Za realizaciju posebnog cilja 6.- unapređen kvalitet rada i stručnih kompentencija članstva predviđene su sledeće aktivnosti:

 • napraviti istraživanje o oblastima rada u kojima članovi udruženja pojedinačno, csr,ustanove i sistem generalno ima najvećih poteškoća i nedostataka u konkretnom radu.
  organizovati stručni skup socijalnih radnika sa tematskim oblastima koje su proizašle nakon obrade upitnika iz istraživanja.
 • konkurisati kod nadležnog ministarstva i drugih donatora radi obezbeđivanja finansijske podrške za realizaciju stručno skupa.
 • prezentovati dobijene rezultate i stručna izlaganja u formi Priručnika koji bi služio kao pomoćno sredstvo u radu socijalnih radnika i drugih profesionalaca iz sistema
  ROK: treći i četvrti kvartal tekuće godine, odgovorne osobe, članovi UO