Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Obaveštenje o održavanju stručnog skupa “Uloga i odgovornost centra za socijalni rad i pravosudnog sistema u primeni starateljske zaštite”

Poštovani,

Strukovno udrženje, ”Asocijacija socijalnih radnika” organizuje stručni skup pod nazivom ”Uloga i odgovornost centra za socijalni rad i pravosudnog sistema u primeni starateljske zaštite”.
Prepoznajući teškoće koje se javljaju u primeni ovog oblika zaštite korisnika, kako u sistemu socijalne zaštite, tako i tokom sprovođenja sudskog postupka, kao i teškoće u nedovoljnoj (neadekvatnoj) saradnji ova dva sistema, Asocijacija se kao strukovno udruženje opredelila za kreiranje i realizaciju stručnog skupa koji će unaprediti stručne i profesionalne kapacitete profesionalaca iz oba sistema.
Za potrebu kreiranja i realizacije stručnog skupa, iz domena pravosuđa je angažovana sudija Tanja Pavlović Nedeljković, koja svojim znanjima i stručnim kompetencijama može da doprinese, pre svega, unapređenjem saradnje i jasnim razgraničenjem uloga sistema, pa samim tim i individualnim odgovornostima u odnosu na sprovođenje postupka i primeni starateljske zaštite. Tanja Pavlović Nedeljković je sudija Apelacionog suda u Kragujevcu, građanska materija, sa poverenim poslovima na prikupljanju i selekciji odluka Evropskog suda, Ustavnog suda RS i Vrhovnog Kasacionog suda a takođe je i od 2017.godine zamenik disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva.

Ostali predavači su iz sistema socijalne zaštite koji poseduju dodatna znanja iz ovih oblasti kako u praktičnom radu tako i kroz akreditaciju programa koja se bave ovom oblašću u socijalnom radu.

Stručni skup će biti realizovan u formi jednodnevnih radionica u gradovima Republike Srbije koji će biti naknadno određeni.

Kotizacija za učešće na stručnom skupu je 2.500,00din koji možete uplatiti na račun Asocijacije socijalnih radnika broj 205-216505-85, Komercijalna banka Beograd.

Skup je prijavljen Komori socijalne zaštite i bodovaće se sa 5 poena

Prijava zainteresovanih se može izvršiti na mail asocijacijasr@gmail.com.
U prilogu program stručne podrške se nalazi program, a agendu ćemo dostaviti nakon određivanja mesta i vremena edukacija,

Srdačan pozdrav

Program stručne podrške csr STARATELJSTVO