Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Statut

U skladu sa odredbama čl. 12. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik 51/9) na skupštini udruženja održanoj dana 16.12.2014.god. u Beogradu, usvojen je

UDRUŽENjA ”ASOCIJACIJA SOCIJALNIH RADNIKA”

I OSNOVNE ODREDBE

ČLAN 1

Ovim Statutom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti članova Asocijacije socijalnih radnika, poslovi i zadaci,način upravljanja,saradnja sa organizacijama u zemlji i inostranstvu,javnost rada i informisanje,način finansiranja i druga pitanja značajna za rad Asocijacije socijalnih radnika.

OBLAST OSTVARIVANjA CILjEVA

ČLAN 1.

Udruženje „”ASOCIJACIJA SOCIJALNIH RADNIKA”(u daljem tekstu:Asocijacija) je samostalna, nezavisna, strukovna organizacija osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne politike i socijalnog rada. Asocijacija predstavlja i zastupa interese socijalnih radnika,unapređuje delatnost socijalnog rada i brine se o ugledu profesije i profesionalnih interesa socijalnih radnika u Republici Srbiji. Asocijacija se stara da socijalni radnici savesno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje poslove,čuva ugled,čast i prava i promoviše i zastupa zajedničke interese pred društvenom zajednicom,državnim organima i stručnom javnošću.

CILjEVI UDRUŽENjA

ČLAN 2.

Unapređen položaj socijalnog rada kao profesije u svim sistemima u kojima se zapošljavaju socijalni radnici kroz učešće u donošenju dokumenata od značaja za oblasti rada, kroz razmatranje značajnih pitanja za položaj socijalnih radnika i informisanje članova asocijacije o svim pitanjima značajnim za obavljanje poslova socijalnog rada.
Unapređen kvalitet obavljanja profesionalne delatnosti socijalnih radnika kroz promociju kontinuiranog učenja i permanentnog profesionalnog usavršavanja.
Unapređen materijalni i ukupan društveno ekonomski status socijalnih radnika.

ČLAN 3.

AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU CILjEVA:

 1. Razvijanje i unapređivanje stručnog socijalnog rada.
 2. Razmatranje pitanja iz oblasti socijalne zaštite i socijalnog rada, zdravstvenog, obrazovnog i drugih sistema u kojima su socijalni radnici zaposleni, i u granicama svojih mogućnosti, davanje doprinosi razvoju i unapređenju ovih delatnosti.
 3. Upoznavanje člansta i javnosti sa merama socijalne politike i socijalne zaštite, ulogom,zadacima i značajem pojedinačnih službi, organa i ustanova socijalne zaštite.
 4. Razmatranje pitanja koja su od posebnog interesa za socijalne radnike radnike u socijalnoj zaštiti, prosveti, zdravstvu, državnoj upravi, njihov materijalni položaj i status u celini.
 5. Razmatranje pitanja u oblasti sistema obrazovanja i stručnog usavršavanja socijalnih radnika , daje inicijative i predloge u cilju dogradnje i osavremenjivanja sistema obrazovanja, stručnog osposobljavanja i napredovanja u struci .
 6. Doprinosi daljoj afirmaciji profesionalnog socijalnog rada.
 7. Uspostavlja, razvija i unapređuje dobrovoljni rad.
 8. Negovanje, razvijanje i unapređenje profesionalne etike i odgovornosti socijalnih radnika, a u skladu sa odredbama Kodeksa profesionalne etike svake profesije.
 9. Učestvovanje u pripremi razmatranju dokumenata od značaja za društveno- ekonomski položaj i socijalnu sigurnost građana i daje svoj stručni doprinos njihovom koncipiranju i uređivanju a posebno praktičnoj primeni i njihovoj afirmaciji u praksi.
 10. Sarađivanje na pitanjima od zajedničkog interesa sa drugim socijalno-humanitarnim, stručnim i srodnim organizacijama, društvima, udruženjima, državnim organima, preduzećima, istraživačkim i naučnim organizacijama,službama i stručnjacima u oblasti socijalne zaštite.
 11. Organizovanje konferencija, savetovanja, seminara, tribina, studijskih putovanja i drugih vidova stručnog usavršavanja.
 12. Organizovanje saradnje i razmene iskustava u radu sa srodnim udruženjima,socijalno-humanitarnim i sličnim organizacijama na nivou Republike Srbije i na planu međunarodne saradnje.
 13. Preduzimanje i druge mera i aktivnosti koje su od interesa za uspešnije,efikasniji i kvalitetniji rad Udruženja.
 14. Radi i druge poslove koji doprinose unapređenju stručne prakse u oblasti socijalne i porodično – pravne zaštite.
 15. Sarađivanje sa nadležnim ministarstvima, a naročito Ministarstviom rada i socijalne politike, udruženjima i drugim subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora na svim nivoima (lokalni, okružni i republički) radi razvoja socijalno inovativnih i komplementarnih-srodnih delatnosti u socijalnoj zaštiti
 16. Obavljanje izdavačkih delatnost ( bilteni, stručni časopisi i sl.)
 17. Podsticanje i negovanje saradnje između članova Udruženja stručnim okupljanjima i preko Aktiva stručnih radnika i sarađivanje sa drugim udruženjima iz ove oblasti i drugih oblasti u interesu socijalne zaštite.

NAZIV I SEDIŠTE

ČLAN 4.

Naziv Udruženja je: Udruženje ”ASOCIJACIJA SOCIJALNIH RADNIKA” Naziv Udruženja na stranom jeziku je ASSOCIATION OF SOCIAL WORKERS Skraćeni naziv je- Udruženje ima sedište u Beogradu, ul. Ustanička br. 3 Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

USLOVI I NAČIN UČLANjIVANjA I PRESTANKA ČLANSTVA

ČLAN 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja

ČLAN 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

PRAVA OBAVEZE I ODGOVORNOST ČLANSTVA

ČLAN 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;

obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA

ČLAN 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora

ČLAN 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice. Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Upravnog odbora;
 5. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
 6. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 7. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 8. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

ČLAN 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima 3 člana, koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova Upravnog odbora traje 4/ godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

ČLAN 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

ČLAN 12.

Upravni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini
 6. na usvajanje;
 7. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 8. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
 9. odlučuje o učlanjivanju u međunarodne asocijacije i udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

ČLAN 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima dva člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

OSTVARIVANjE JAVNOSTI RADA

ČLAN 14.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način. Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

ČLAN 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim strukovnim udruženjima u oblasti socojalnog rada i socijalne

NAČIN STICANjA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANjE CILjEVA I RASPOLAGANjE SREDSTVIMA

ČLAN 16.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način. Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja socijalnih radnika ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

ČLAN 17.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

POSTUPANjE SA IMOVINOM UDRUŽENjA U SLUČAJU PRESTANKA UDRUŽENjA

ČLAN 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

IZGLED I SADRŽINA PEČATA

ČLAN 19.

Udruženje ima pečat okruglug oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano:Udruženje građana ”ASOCIJACIJA SOCIJALNIH RADNIKA”,Beograd, Ustanička 3.

ČLAN 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

ČLAN 21.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Udruženja.