Kontaktirajte nas
011-24-44-265

Zaključci sa trećeg Balkanskog foruma socijalne zaštite

TREĆI BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE

”POLOŽAJ, ULOGA I ODGOVORNOST STRUČNIH RADNIKA U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE”

Tokom trajanja konferencije, organizatori, učesnici, gosti iz regiona i predavači su imali za cilj davanja ličnog doprinosa u dostizanju ukupne promene koja će omogućiti stručan i profesionalni pristup u radu sa korisnicima kojima, uz njihovo učešće i naše stručno znanje, omogućavamo zadovoljenje prepoznatih potreba i kvalitetan život.
Na konferenciji je prisustvovalo 353 učesnika koji su se složili da bi ostvarenje postavljenog cilja, uz njihov lični doprinos u unapređenju kvaliteta rada u sistemu socijalne zaštite, bio i ispunjenje sledećih:
ZAKLjUČAKA

1. Ustanove socijalne zaštite ne raspolažu dovoljnim resursima (ljudskim, materijalnim i nematerijalnim) da bi postupali u skladu sa standardima u obavljanju svojih redovnih (i vanrednih) aktivnosti.

2. Objektivna je opasnost da u produženom trajanju ovakve situacije gubimo kvalitetne ljudske resurse koji stručno i profesionalno obavljaju svoj posao u zaštiti najboljeg interesa korisnika.

3. Evidentno je da stručni radnici iz sistema socijalne zaštite ne poseduju dovoljno znanja, veština i stručnih kompetencija za kvalitetno sprovođenje stručnog postupka što je posledica nedovoljnog broja i dostupnosti odgovarajućih programa akreditovanih obuka i stručnih usavršavanja. Stoga je neophodno obezbeđivanje finansijskih i drugih sredstava za sprovođenje obaveze kontinuiranog usavršavanja.

4. Urediti pitanje normativa u odnosu na zaduženost i opterećenost stručnih radnika i saradnika.

5. Urediti pitanje finansiranja obaveze stručnih radnika u obezbeđivanju 24-satne dostupnosti usluga socijalne zaštite (pasivna dežurstva).

6. Urediti pitanje službenih legitimacija jer njihov nedostatak dovodi do dodatnog otežavajućeg položaja stručnih radnika u sprovođenju aktivnosti iz nadležnosti ustanova, pre svega centara za socijalni rad kao Organa starateljstva